10 Vanlege Internett-sikkerheitstruslar Du Treng å Vite Om - TechRobot

10 Vanlege Internett-sikkerheitstruslar Du Treng å Vite Om

Internettet har utvikla seg over åra, og det har blitt ein essensiell front for kommunikasjon, informasjon og mange andre bruksområde. Sjølv om internettet har halde seg som ein vital del av liva våre, er mange brukarar sårbare for angrep på internettet.

Desse skadelege truslane har utvikla seg saman med internett ettersom kyberkriminelle regelmessig utviklar nye måtar og forbetra eksisterande metodar for å angripe einingar og stjele sensitiv data. For å halde eininga di trygg frå desse truslane, er det avgjerande å halde seg oppdatert på dei vanlege internetttruslane og korleis unngå dei. I denne artikkelen vil vi vurdere dei ti mest vanlege internetttruslane.

Dei mest vanlege internetttruslane

Du er kanskje kjend med nokre av desse truslane, medan nokre kan vere heilt nye for deg. Det er viktig å hugse på at du ikkje bør sjå bort frå nokon av desse truslane fordi det dei var for nokre år sidan, er ikkje det dei er no. Mange har blitt endra og til og med forbetra for å bli meir ondsinna. Finn dei topp 10 truslane nedanfor.

1. Phishing

Denne typen cyberkriminalitet inneber å bruke ulike verktøy og taktikkar for å lokke enkeltpersonar til å gi frå seg sensitiv informasjon eller utføre visse handlingar. I Phishing, utgjev gjerningspersonen seg for å vere ein legitim institusjon eller individ og kontaktar målet sitt gjennom e-post eller sosiale medium for å utføre svindelaktivitetar.

Alt dette blir gjort for å få informasjon som bank- og kredittkortdetaljar, kontopassord, eller for å få målet til å klikke på ein lenke. Angriparen brukar deretter informasjonen som er samla inn til å utføre økonomiske kriminalitetshandlingar eller identitetstjuveri. Det finst ulike former for phishing, som nettsidephishing, e-postphishing, SMS-phishing og talephishing.

Phishing-e-postar har nokre felles trekk. Dei er vanlegvis forkledd som lukrative eller iaugefallande tilbod, som ser for gode ut til å vere sanne. Dette er for å få merksemda til intetanande offer. Til dømes kan e-posten innehalde ei melding som informerer målet om at dei har vunne ein premie eller eit lotteri og ber dei klikke på ein lenke eller oppgi annan informasjon for å kreve premien.

Vanlegvis vil cyberkriminelle be offera sine om å handle raskt for ikkje å miste premien, eller dei vil hevde at dei vil suspendere kontoen til offeret. Nokre phishing-e-postar eller meldingar inneheld også hyperlenkjer eller vedlegg som ofte inneheld skadevare. Om du mottar mistenkelege e-postar frå ukjende avsendarar, ikkje klikk på lenkja. Sørg også for å slå på spamfiltrene dine for å filtrere ut meldingar av låg kvalitet. Lat deg ikkje bli lurt eller tiltrekt av tilbod som ser for gode ut til å vere sanne, særleg dei frå ukjende kjelder.

2. Spionprogramvare

Spionprogramvare er ein av dei mest utbreidde tryggleikstruslane på internett. Det er ein av dei eldste tryggleikstruslane på internett. Mange blir offer for dette utan å vere medvitne om det. Spionasje har blitt utbreidd på internett sidan det er mange nysgjerrige auge som overvakar internettaktiviteten din og ser etter å høste personleg informasjonen din. Sidan du kanskje ikkje er klar over at du er eit offer, er det ganske utfordrande å bli kvitt spionprogramvare.

Spyware er ein form for skadevare som kan infisere ein mobil enhet eller PC for å samle informasjon om eininga medan den held seg skjult, akkurat som ein spion. Den samlar informasjon som brukarnamn og passord, bankdetaljar, kredittkortdetaljar og meldingane dine. Av og til kan spyware vere knytt til eit legitimt program og vil bli installert på ein datamaskin ein gong du installerer programmet.

Spionprogramvare kan infisere eininga di gjennom sikkerheitsproblem som programvarefeil eller bakdører. Nokre programvare eller maskinvare har desse bakdørane, noko som gjer det enkelt for hackarar å få tilgang til eller installere spionprogramvare på ein eining. I tillegg kan du få spionprogramvare på eininga di gjennom phishing og spoofing-åtak.

Du kan bli lurt til å gi frå deg innloggingsopplysningane dine eller opne eit infisert vedlegg eller nettstad for å få spionprogramvare på eininga di. Skaparane av spionprogramvare kan ofte forkle programmet som nyttig programvare, og dermed lure offera sine til å installere programvaren. Sjølv etter at offeret avinstallerer det opphavlege programmet, blir den skjulte spionprogramvara verande på eininga. Spionprogramvare kan òg leverast gjennom trojanar og apper for mobile einingar.

3. Løsepengevirus

Ransomoware er ein annan vanleg tryggleiksrisiko. Det har eksistert i mange år og har auka i frekvens. Ransomware er ein annan form for datamaskinskadevare som infiserer ein eining og blokkerer offeret frå å få tilgang til filene sine. Offeret må gjere ei betaling for å få full tilgang til eininga si att.

Nokre typar løsepengevare vil låse deg ute frå eininga di medan dei viser ein nedteljing der du må betale løsepengane. Programmet truar deretter med å slette dataa dine eller kryptere dei om nedteljinga går ut. Nokre utviklarar av løsepengevare vil be om betaling via kryptovaluta eller gjennom andre middel.

Det er mange måtar du kan bli offer for løsepengevirusangrep på. Ein måte er gjennom søppelpost eller e-postmeldingar med skadelege vedlegg eller lenker til nettsider. Når du opnar vedlegget eller klikkar på lenka som ser legitim ut, blir programmet installert på eininga di.

Malvertising er ein annan metode for å infisere datamaskiner med løsepengevirus. Malvertising inneber å bruke nettannonsering til å infisere einingar med skadevare med lite brukarinteraksjon. Brukarane blir dirigerte til ein annonse som er infisert med skadevare. Angriparane brukar deretter informasjonen dei har samla for å sende inn eit løsepengevirusprogram utan at brukaren veit om det.

Det finst tre typar løsepengevirus: skremselsvare, skjermlåsar og krypterande løsepengevirus. Skremselsvare er mindre alvorleg enn dei andre typane løsepengevirus sidan det vanlegvis bombarderer eininga med pop-up-vindauge eller prøver å skremme offeret til å betale. Skjermlåsar held offeret ute frå eininga si inntil han betalar ei bot. Krypterande løsepengevirus krypterer offerets filer og truar med å slette dei med mindre offeret betalar løsepengane.

4. Skadevare

Malware-infeksjonar er eit stort tryggleiksbrot og har vore rundt i mange år. Det er eit breitt omgrep som blir brukt for å skildre ondsinna program som er skadelege for ulike einingar. Malware er påtrengjande og kan trenge inn i datamaskiner, mobile einingar og nettverk medan det delvis tar over eininga sine operasjonar. Malware forstyrrar dei normale operasjonane til ein datamaskin, nettverk eller mobil eining.

Gjennom skadevare stel cyberkriminelle data, krypterer data eller spionerer på ofra sine. Det er mange effektar av ein skadevareinfeksjon, men nokre vanlege teikn viser at eininga di har blitt infisert. Eitt klart teikn er redusert fart. Skadevare reduserer ofte farten på operativsystemet til eininga, noko som gjer den uuthaldeleg treg. Eit anna teikn er ein straum av pop-up-annonser som viser seg ofte og er vanskelege å fjerne.

Andre gonger kan systemet krasje gjentatte ganger eller vise ein blå skjerm kjend som Blue Screen of Death. Nettlesaren din kan også bli påverka, med rare lenker som opnar automatisk. Det er andre unormale teikn som viser at eininga di har blitt infisert med skadevare. Det er mange måtar skadevare kan komme seg på eininga di. Det kan vere gjennom hacka nettsider, infiserte nedlastingar, infisert programvare, opne nettverk, ondsinna meldingar, eller infiserte applikasjonar.

5. Identitetstjuveri

Identitetstjuveri kjem i ulike former, som kredittkorttjuveri, skatt, sosiale media-kontoar, lån eller ytingar, osv. Identitetstjuveri er når ein nettkriminell stel ein persons detaljar eller personleg informasjon, som namn, fotografi, personnummer, eller kontodetaljar.

Dette blir brukt for å ta over offeret si identitet for å utføre økonomiske forbrytingar og andre kriminelle handlingar. Med framstega i teknologi, har det blitt enkelt for cyberkriminelle å stjele detaljane til intetanande offer. Det har vore mange tilfelle av store databrot og identitetstjuveri i den siste tida, t.d., Yahoo datainnbrotet.

6. Hacking

Hacking er eit breitt omgrep som viser til dei mange aktivitetane som involverer å kompromittere einingar eller nettverk og få tilgang til å utføre ulovlege handlingar. Vanlegvis rettar hackerar seg mot offera sine for å samle informasjon, stjele data, eller utføre svindel. Det er mange andre grunnar til hacking; nokre hackerar har vore kjende for å bryte seg inn i einingar eller nettverk berre for moro skuld. Hacking omfattar mange teknikkar som virus, sosial manipulering, nettlesarkapring, DDoS-angrep, eller å utnytte bakdørar og programvarefeil.

7. Virus

Ein datavirus er eit program eller skadevare som er festa til ein annan fil eller eit anna program som kan multiplisere seg og skade eit målsystem. Virusar øydelegg data, loggar tastetrykk, gjer systemoperasjonar trege, og forårsakar andre skadar. Virus vert ofte kalla skadevare, men det er skilnader. Ein virus er ein form for skadevare, medan ikkje all skadevare er virus. Ein virus spreier seg gjennom eit vertprogram og deretter overfører til andre system og replikerer seg sjølv. Ein virus krev ei handling frå ein brukar for å spreie seg. Dei spreier seg når brukaren opnar infiserte nettsider, lenker, eller vedlegg.

8. Trojansk Hest

Som i det opphavlege greske diktet, fungerer ein trojansk hest gjennom lureri og sosial manipulasjon. Han siktar mot å lure intetanande offer til å installere skadelege program eller programvare. Det finst ulike typar og bruksområde for trojanarar. Det finst bakdørstrojanar, spionprogramvare, zombifiserande trojanarar, og nedlastingstrojanarar.

Ein trojansk hest kan opptre som uavhengig skadevare eller kan bli brukt av ein hacker som eit middel for å opne systemet for vidare eller framtidige angrep. Ein trojansk hest blir brukt til å levere andre typar truslar, som løsepengevirus eller spionprogramvare. Det er mange måtar trojanske hestar kan komme seg på eininga di. Det kan vere gjennom sprekte applikasjonar, ukjende gratisprogram, infiserte vedlegg, tvilsame nettsider, eller gjennom sosial manipulering.

9. Spoofing

Spoofing tyder å late som om ein er nokon eller noko anna for å få tilgang til einingar og nettverk for å stjele data, spreie skadevare, eller utføre økonomiske kriminalitetar. Det finst ulike typar spoofing-åtak. Det er nettside/URL-spoofing, e-postspoofing, GPS-spoofing, forlengingsspoofing, mann-i-midten-åtak, IP-spoofing, og nummervisarspoofing.

I e-postforfalsking, til dømes, kan du motta ein e-post som ser ut til å vere frå eit påliteleg merke eller organisasjon, som ber deg om å klikke på ein lenke eller oppgi informasjon. Lenka kan føre til ei falsk innloggingsside brukt til å samle inn brukarnamn og passord. Kriminelle utnyttar også offera sine si nysgjerrigheit eller empati for å gjennomføre angrep. Til dømes kan angriparen utgi seg for å vere ein kjær i nød for å lure folk.

10. Sporing og fysisk målretting

Eit anna nettbasert trugsmål er sporing og målretting. Kriminelle sporar ofte folk gjennom internett, særleg på sosiale medium, for å samle informasjon om livsstilen deira og økonomiske status. Deretter rettar dei seg fysisk mot ofra. Kriminelle brukar kunnskapen sin om ofra sine rutinar og timeplanar for å unngå å bli oppdaga. Den intetanande personen blir då offer for både fysiske og virtuelle angrep. Dette er kvifor det er nødvendig å vere forsiktig med kva du deler på internett, sidan kriminelle ser etter enkle mål.

Konklusjon

Vi har diskutert dei ti mest vanlege truslane på internett i denne artikkelen. Likevel bør du hugse på at kyberkriminelle regelmessig finn opp nye strategiar eller forbetra gamle metodar for å utføre dei onde planane sine. Sørg alltid for å halde deg oppdatert på dei siste teknikkane til kyberkriminelle og lær korleis du kan beskytte deg mot desse angrepa.