CactusVPN Omtale - TechRobot

CactusVPN Omtale

Vi lever i internettalderen. Dette inneber uunngåeleg at dei fleste, om ikkje alle, av aktivitetane våre blir utførte på nettet. Dette bærer med seg risikoar langt utover det som var tilfelle i den analoge tidsalderen. Med kvar tur inn i kyberrommet utset du deg sjølv for risikoar i form av hacking, infiltrasjon av skadevare, og så vidare.

Ein måte å verne seg mot dette på er å styrkje den digitale tilstedeværelsen din med ein VPN. Ein VPN (Virtuelt Privat Nettverk) styrkjer nettverket ditt, og held kyberkikkarar og forfølgjarar på avstand. Det finst eit ganske stort tal på VPN-leverandørar tilgjengelege. I denne omtalen vil eg sjå nærare på ein slik leverandør, CactusVPN, og undersøkje funksjonane, fordelane og ulempene. Forhåpentlegvis vil dette vere nyttig når det kjem til å bestemme seg for kva leverandør ein skal velje.

Oversikt

CactusVPN gjorde sin inngang i VPN-marknaden i 2011. Det voks raskt slik at i 2013 måtte det utvidast, og inkluderte mange fleire tilsette enn ved starten.

Heimesida til CactusVPN.

For augneblinken har denne leverandøren om lag 37 tenarar i 22 land. Dette er på ingen måte fantastisk, men det kan vere nok. Dette er særleg når du tenkjer på at den opnar nesten 340+ avgrensa sider og sikrar nettverket ditt både med AES 256-bit kryptering og 7 andre valde protokollar og fleire val av krypteringsalgoritmar for nokre av dei.

CactusVPN tilbyr òg apper for dei viktigaste einingstypene. Det gir deg ubegrensa datakapasitet samtidig som det lar deg koble til eit ubegrensa tal på einingar. Det toppar det heile med generøse abonnementstilbod og ein gratis prøveperiode (for nokre stader). Sjølv om CactusVPN kanskje ikkje er den beste VPN-en på marknaden, vil eg seie at det gir verdi for pengane dine.

Serverdekning

Talet på tenarar ein VPN har er ganske viktig av fleire grunnar. Den første er at det gir deg rom til å endre plasseringa di etter ønske. Om du, av ein eller annan grunn, vil at IP-adressa di skal vise at du er på ein bestemt stad, gjer det å kople til ein VPN-tenar på den staden det. I tillegg kan du enkelt bytte tenar når du opplever forseinkingar.

Enkelt sagt: jo fleire tenarar leverandøren har, jo betre.

Dessverre har CactusVPN berre 37 tenarar i 22 land. Fordelinga er som følgjer:

 • Nord- og Sør-Amerika: 10 servere
 • Europa: 21
 • Asia: 6
CactusVPN har serverar over heile verda – her kopla til ein server i USA.

Nokre av desse tenarane er optimaliserte for torrenting og P2P-fildeling. I tillegg gir denne leverandøren deg ein bonus med tenarane fordi dei alle er proxytenarar. Du kan bruke dei når du vil utan nokon som helst problem.

Fart og Yting

Forsinkingar og redusert fart kan øydeleggje VPN-opplevinga di. Du treng god fart for å kunne surfe, strøyme og laste ned innhald med minimal forstyrring. Vidare, om du driv med torrenting og P2P-fildeling, treng du endå raskare fart. Trege fartar ville ført til ein ubehageleg strøymeoppleving. For torrenting og P2P-fildeling, når farten sakkar, kan du bli utsett for fare.

Nokre ting kan påverke farten på VPN-en. Vanlegvis vil bruk av ein VPN redusere nettlesarfarten din. Likevel prøver framifrå leverandørar å halde nedgangen i fart så liten som mogleg. I tillegg kan nærleiken til serveren du er kopla til også påverke farten din. Jo nærare du fysisk er lokalisert til serveren, jo høgare blir nettlesarfarten din.

CactusVPN skryt av at alle serverane deira er høghastigheits. På nettsida si skryt leverandøren av at den berre brukar 1 Gbps. Når du støyter på ei utfordring, kan du enkelt henvende deg til ein av administratorene deira for å få det ordna.

Denne tenesteleverandøren lar deg sortere serverane sine etter fart. Du kan gjennomføre ein fartstest på nettsida før du bestemmer deg for nokon. Du treng ikkje å ta ordet deira for det når det gjeld kor raske serverane deira er. Dette sparar deg tid og energien du ville ha brukt på å leite etter den beste passformen.

Tryggleiks- og Sikkerheitsfunksjonar

Forbetra tryggleik er ein av dei viktigaste oppgåvene til ein VPN. Ein VPN bør ha sterke nok funksjonar til å halde deg trygg frå alle former for cyberangrep. Dette er grunnen til at mange leverandørar går langt for å sikre at tryggleiksfunksjonane deira er framifrå og oppdaterte. CactusVPN er ikkje noko unntak.

CactusVPN tilbyr ulike avanserte VPN-protokollar.

Denne VPN-en krypterer serverane sine med AES 256-bitars krypteringsmønster. Dette er det sterkaste krypteringsdetaljen du vil finne over heile verda. Derfor er det militærstandard.

I tillegg til dette får du også velje mellom nokon av protokollane som er tilgjengelege på denne tenesta. Du kan velje anten OpenVPN (TCP & UDP), Wireguard, SSTP, SoftEther, IKEv2, L2TP/IPSec, og PPTP. Denne fleksibiliteten er utmerka for tryggleiken din.

I tillegg er denne leverandøren utstyrt med ein kill switch som trer i kraft dersom VPN-tilkoblinga di kortvarig sviktar. Du får også glede av obfuskeringsoptionen. Her vil overvakingsbyrå, særleg dei som er sponsa av regjeringa, vere ute av stand til å oppdage at du brukar ein VPN.

CactusVPN tilbyr mange sikkerheitsfunksjonar som ein kill switch.

For å fullføre utvalet sitt av tryggingsfunksjonar, hindrar CactusVPN DNS-lekkasjar medan du surfar. Du kan kryptere DNS-forespurnadane dine med DNS-over-HTTPS-funksjonen. Når du gjer dette, vil tredjepartar vere ute av stand til å overvake kva nettsider du besøker. Du vil unngå målretta annonser og phishing-angrep.

Anonymitet og personvernfunksjonar

Mange VPN-leverandørar er ikkje tydelege om personvern- og loggføringspolitikken sin. I nokre tilfelle gjer dei dette i eit forsøk på å utnytte smuttholet for å handtere dataa dine slik dei vil. Derfor har det ofte blitt rapportert at mange leverandørar er oppdaga å dele brukarane sine data med tredjepartar. I tillegg til å vere eit grovt brot på personvernet ditt, kan det også potensielt utsetje deg for truslar.

CactusVPN er blant unntaka i dette tilfellet. Det er ein leverandør du kan stole på sin ingen-loggar-policy. På nettsida si gir den ein omfattande detaljering av korleis personvernpolicyen er. Det er klart uttalt at den verken beheld eller deler IP-adresser, trafikkloggar, tilkoblingstidspunkt, eller øktsinformasjon for nokon brukar.

Deretter listar den opp eit par situasjonar der den kan bli tvungen til å dele dataa dine. Dette inkluderer når ein rettsordre eller stevning krev det. Dette høyrest litt motstridande ut. Men, når du tek i betraktning at denne leverandøren ikkje beheld loggane dine, vil ein rettsordre eller stevning ha lite å seie. Dette er fordi, sjølv med det, vil det framleis ikkje vere noko å dele.

Det finst ingen informasjon om revisjonsstatusen til personvernpåstandane til denne leverandøren.

Plattformar som er støtta

Det er viktig å klargjere at leverandøren du vel har apper for einingane du eig. Dette er fordi det å hoppe på eit abonnement utan å vere sikker på dette ville vere som tåpelegheit. Du ville i praksis vere å sløse bort pengane dine.

Eg vil rå til at du vel ein leverandør med apper for eit breitt utval av einingar i tillegg til din eigen. Du må kanskje skifte eining på eit tidspunkt. I tillegg kan du ønskje å dele VPN-tilkoblinga med ein venn eller familie. Dette er berre mogleg om VPN-en er kompatibel med alle slike einingar.

CactusVPN tilbyr native apper for dei viktigaste einingstypene. Du kan laste ned, installere og køyre appane deira for Windows, macOS, Android, iOS, Android TV og FireTV. Det skryt også av nettlesarutvidingar for Chrome- og Firefox-nettlesarane.

CactusVPN-appen for iPhone.

I same ånda lar det deg kople til eit ubegrensa tal på einingar. Standarden i marknaden er 5 samtidige VPN-tilkoplingar, med nokre leverandørar som går så høgt som 10 samtidige tilkoplingar i nokre tilfelle. Likevel gir CactusVPN deg fridomen til å kople til så mange einingar du vil, med berre éin konto.

Streaming og Torrenting

Mange VPN-brukarar tyr til å bruke ein VPN for å tilfredsstille sine strøymingsbehov. Dette kan vere anten for å stramme inn tryggleiken sin eller for å auke strøymingshastigheitane sine.

Likevel brukar dei fleste VPN-ar til å omgå restriksjonar på strøymeplattformar. Innholdsleverandørar har vanlegvis lisensar til å sende innhaldet sitt innanfor eit spesifikt område. Dette stenger effektivt ute brukarar som ikkje er lokaliserte innanfor det nedslagsfeltet som er utpeikt av VPN-en. Dette kan vere frustrerande; tenk deg å vere ute av stand til å få tilgang til favoritt-TV-showet ditt fordi du er fast i feil land.

Ein VPN hjelper deg med å kome forbi denne utfordringa ved å gi deg ein kompatibel stad. Når du koplar til ein VPN-server, tek du automatisk på deg kva som helst region du er kopla til.

Heldigvis er CactusVPN sin superkraft å opne strøymeplattformar. På nettsida si listar dei opp ikkje mindre enn 340+ plattformar dei kan låse opp med lettheit. Dette inkluderer dei populære som Netflix, BBC iPlayer og Amazon Prime. Også relativt ukjende som CCN Go og ABC news er ikkje gløymde.

Dette er ikkje alt: du kan kople deg til ulike nettstader i ulike regionar samtidig. Til dømes kan du strøyme innhald frå USA og Storbritannia samtidig utan nokon utfordringar i det heile tatt.

Vidare gir denne leverandøren deg ubegrensa båndbreidde av data. Fråværet av båndbreiddegrenser tyder på at du kan strøyme så mykje du vil utan hindringar.

Denne leverandøren støttar òg torrenting og P2P-fildeling. Det er tvilsamt om alle serverane er kompatible med å gjere dette. Forvirringa kjem av at det uttrykkeleg står at nokre serverar er tilrettelagde for torrenting, medan det er tyst om statusen til dei andre. Derfor må du kanskje sjekke ut kvar server sin betegnelse før du koplar til den for torrenting.

Denne leverandøren gir rettleiingar om korleis du kan kople deg til serverane sine for dine torrentbehov på nettsida si. Dessverre går den ikkje inn på detaljane om prosessen. Den berre formanar deg til å kople deg til serverar i land utan restriksjonar på nedlasting av torrentar. Desse landa inkluderer Nederland og Romania.

Planar og Prisar

CactusVPN har ulike planar og prisar som passar for forskjellige personar. Nedanfor finn du ein fullstendig oversikt.

 • Månedlig abonnement – $6,99
 • 3 måneders abonnement – 16,79 totalt
 • I års abonnement – 38,49 dollar totalt
 • 2 års abonnement – totalt $66,49

Leverandøren gir også ein 3-dagars gratis prøveperiode, som gir deg tilgang til alle serverane til CactusVPN. Så det kan vere ein god idé å teste den gratis versjonen først! CactusVPN er ein av dei få VPN-ane som tilbyr ein gratis prøveversjon, noko vi meiner er eit stort pluss i den samla vurderinga.

Brukaroppleving

CactusVPN har eit svært intuitivt grensesnitt. Eg fann det enkelt under nedlasting, installering, og bruk av VPN-en. Vidare, når du støyter på nokon utfordringar, kan du enkelt løyse desse ved å snakke med leverandøren sin kundesvarsteam. Som allereie nemnt, er serverantalet deira ikkje det beste. Likevel, om du er villig til å sjå bort frå denne mindre feilen, vil du ha ei minneverdig oppleving med denne leverandøren.

Fungerer Cactus i Kina?

Evna til å kome seg forbi den store brannmuren i Kina er den ultimate avgjeraren for ein VPN si evne til å opne blokkeringar. Den kinesiske regjeringa tek emnet overvaking svært alvorleg. Dei ser ned på bruken av VPN innanfor sine grenser og identifiserer og blokkerer derfor brukarar som prøver å bruke tenestene til ein VPN innanfor Kina.

På same måten hindrar dei folk utanfor Japan frå å ha fri tilgang til innhald spesifikt for Kina. VPN-leverandørar støyter ofte på alvorlege utfordringar med å overvinne denne stillstanden. Faktisk har mange vore kjende for å uttrykkeleg seie at dei ikkje kan kome seg rundt den store brannmuren i Kina.

CactusVPN seier derimot det motsette. Denne leverandøren hevdar å slå den «uslåelege» krypteringa som blir brukt av dei kinesiske styresmaktene. Den gir brukarane fordelen av å bruke funksjonen for fordekt bruk. Her vil overvakningssystema i desse landa vere ute av stand til å oppdage at du brukar ein VPN. På den andre sida hevdar den òg at SoftEther-protokollen deira kan tillate tilgang òg medan ein er i Kina.

Desse påstandane har ikkje blitt sjølvstendig verifiserte.

Fordelar og ulemper

Fordelar

 • Snabb tilkobling: CactusVPN gir deg en sterk og pålitelig tilkobling som dekker alle dine VPN-behov.
 • God evne til å oppheve blokkering: En stor fordel med denne leverandøren er at den enkelt kan oppheve blokkeringen av geobegrensede nettsteder. Den kan skryte av at den kan fjerne blokkeringen av mer enn 340+ begrensede plattformer. Dette er en enorm fordel etter enhver standard.
 • Ubegrenset båndbredde: Du får ingen begrensning på hvor mye data du kan bruke med dette VPN-et.
 • Tilbyr apper for de viktigste enhetene: Du vil neppe ha noen utfordringer med å laste ned en app til enheten din ved hjelp av dette VPN-et.
 • Torrenting og P2P-fildeling: Noen av serverne er kompatible med torrent-fildeling. Dette er sikkert gode nyheter for de som ønsker å laste ned torrent-filer.

Ulemper

 • Begrenset antall servere: Med et servertall på under 40, er CactusVPN fortsatt langt fra å spille i de store ligaene. Det begrenser rekkevidden din på så mange områder.

Konklusjon

Eg har undersøkt alle funksjonane til denne fremste VPN-leverandøren. Som du må ha lagt merke til, gir CactusVPN ein anstendig teneste for dei på eit budsjett. Følg denne guiden for å komme til ein konklusjon om du framleis er usikker på kva veg du skal velje.