Kvifor Skrivarar Er Ei Vedvarande Sikkerheitsrisiko - TechRobot

Kvifor Skrivarar Er Ei Vedvarande Sikkerheitsrisiko

Skrivarar er ei stor kjelde til lette og produktivitet rundt kontorområdet. Uten ein skrivar kan ikkje eit moderne kontor fungere utan nokre hindringar. Dei er nesten uunnverlege. Men kva om vi fortalde deg at den same skrivaren er ein massiv risiko for kontoret ditt. Det er ikkje ein eingongsrisiko, men ein vedvarande tryggleiksrisiko.

Ein undersøking frå 2019 av NCC avdekte over 35 sårbarheiter i skrivarar produserte av leiande selskap. Annan forsking har vist at minst 63% av store føretak har lidd eit brot minst ein gong på grunn av usikker utskrift. Dette viser deg kor stor risiko skrivaren din utgjer for kontoret ditt og alle nettverk den er tilkobla.  

Denne artikkelen vil peike på korleis skrivarar framleis utgjer ein vedvarande tryggleiksrisiko og kva du kan gjere for å minimere risikoen for sårbarheiter i skrivarar. 

Korleis utgjer skrivarar ein tryggleiksrisiko?

Som vi tidlegare nemnde, finst det over 35 utnyttbare sårbarheiter med den vanlege kvardagsprintaren din. Men vi kan ikkje begynne å utforske kvar ein av dei her. Vi diskuterer dei største som er umiddelbare og kan vere svært dødelege. 

Tjuveri

Berre det faktum at eit trykt dokument kan bli sveipt av brettet er nok grunn til å vere forsiktig. Men det er meir. Ein skrivar har noko som liknar på RAM og ROM; den har eit midlertidig minne og eit permanent eitt. Det permanente lagringa held på nokre data som kan vere problematisk om dei hamnar i feil hender. Oftast blir skrivarar kasta eller tekne med for reparasjon med alle desse dataa i det permanente minnet. Desse dataa kan bli tilgjengelege og kopierte utan di viten. Det er veldig enkelt å kopiere denne dataen ved hjelp av ein datamaskin. 

Skrivaråtak

Ja, skrivaren din kan bli angripen og brukt til å skape mykje øydelegging. Først kan den bli angripen med eit virus og fått til å skrive ut falske jobbar. For det andre kan den brukast som eit verktøy i eit DDoS-angrep. Skrivaren kan bli gjort funksjonsudyktig eller til og med slutte å virke. Berre gjennom den skrivaren kan kvart einaste apparat som er tilkopla den bli påverka på ein eller annan måte.

Nettverksårbarheit

Dette er der det verkeleg blir stygt. Om ein nettverksskrivar blir hacka, kan det føre til ein serie uheldige hendingar. Alle einingane i nettverket er automatisk i fare. Alle desse einingane kan bli tilgjengelege ved bruk av den same skrivaren. Det er eit heilt nettverk som blir teke ned på grunn av ein einaste skrivar. 

Datainnbrot

Skrivarar har mykje informasjon i minnet sitt— viktig informasjon som tilhøyrer kundar, dokument med svært sensitiv informasjon kan òg lett bli stole frå minnet til skrivaren. Dette kan vise seg å vere skadeleg for forretningar og kunderelasjonar om sensitiv informasjon blir stole eller eksponert

5 Måtar å Sikre ein Skrivar

I tråd med tryggleiksrisikoen skrivarar utgjer, er dette nokre viktige steg som kan hjelpe til med å sikre skrivarane dine. 

1. Lås ned skrivaren

Veldedigheit byrjar heime. Det første ein bør leggje merke til er tryggleiken som skrivaren tilbyr. Dei fleste nye skrivarar har innebygde tryggleikssystem som består av tilgangskontroll og autentisering. Dette kan hjelpe med å sikre skrivaren til ein viss grad. I tillegg treng skrivaren fysisk beskyttelse. Prøv å sikre den med låsar eller smartkort for å halde den trygg frå å bli stolen av inntrengjarar. 

2. Bruk kryptering 

Skrivarar kan òg krypterast. Det er bra å kryptere dataene dine når dei framleis er på datamaskina di. Slike data reiser trygt over nettverket, berre for å komme til skrivaren og bli sårbare. Hackarar kan enkelt avlytte slik informasjon på rett tidspunkt og stjele den. Løysinga er kryptering. For å gjere dette, ville du trenge Internet Printing Protocol (IPP). Det er tilgjengeleg på Windows og Linux Distro. Med det kan du få kryptering og autentisering for data som reiser rundt skrivaren din. 

3. Kvitt deg med gamle skrivarar på rett måte

Hugsar du kva vi sa om minnet til ein skrivar? Det held viktig informasjon. Så om du vil kvitte deg med ein gammal skrivar, må du gjere det på rett måte. Alt du treng å gjere er å slette minnet på skrivaren. Dette kan gjerast med ein datamaskin. Det er også ganske enkelt. Før du kvittar deg med den gamle skrivaren, sørg for å slette all viktig og personleg informasjon grundig.

4. Ha ein god strategi for skrivartryggleik

No når det er tydeleg at skrivaren kan vere svært sårbar og utgjere ein risiko på arbeidsplassen, sett ein skikkeleg tryggleiksstrategi på plass. Dette blir gjort for PC og mobiltelefonar. For ein eining som har ein 63% tendens til å bli haka, må ein tryggleiksstrategi grundig kommuniserast til alle tilsette om korleis dei kan sikre skrivaren og dataen dens på arbeidsplassen. 

5. Oppgrader firmware

Skrivaren er ein av dei mest ignorerte einingane på kontoret. Medan andre einingar får oppdateringar heile tida, blir skrivaren latt i fred. Dei fleste produsentar av skrivarar slepp oppdateringar til skrivarane sin firmware. Desse oppdateringane handterer dei fleste sårbarheitane som har blitt oppdaga i den førre versjonen av skrivarane sin firmware. Å oppdatere firmwaren din kan gjere sikkerheita til skrivaren din litt sterkare.

Konsekvensar av ein Utrygg Skrivar

Så små og ubetydelege som skrivartruslar har blitt behandla, er dei farlege. Dei har potensialet til å forårsake mykje skade på arbeidsplassen. Å la skrivaren din vere usikra kan føre til svært alvorlege konsekvensar som kan påverke bedrifta di alvorleg. Dei inkluderer:

1. Spennings og frykt

Ingen føler seg bra når dei oppdagar at dei har blitt haka. Det kan skape mykje frykt, spenning og usikkerheit på arbeidsplassen. Greia er, ingen ville naturleg tenkje at dei blei haka gjennom ein skrivar. Dette gjer det endå meir utfordrande å oppdage. Å ikkje vite kor du blei haka frå kan skape mykje uro og mistillit i eit kontormiljø. 

2. Merkeskade

Ingen likar å arbeide med eit selskap eller ein organisasjon som har blitt haka. Dei bryr seg ikkje om korleis selskapet blei haka eller gjennom kva for ein eining det skjedde. Når eit selskap er haka, påverkar det korleis folk oppfattar merkevaren. Tenk deg å miste ryktet ditt på grunn av ein berre skrivar. Ikkje kult, sant?

3. Tap av kundar

Kundar kan miste tilliten til deg av mange grunnar. Det kan vere fordi dataa deira vart stole av hackarar. Det kan også vere fordi dei ikkje stolar på deg lenger. Langvarige forhold til kundar kan bli brått avslutta.

4. Tap av maskinvare

Skrivaren kan bli skadd i prosessen. Det er ein ekstra kostnad for selskapet og bedrifta. Maskinvare må erstattast. Det er nokre unødvendige utgifter som kunne ha vore unngått.

Konklusjon

Dagane då ein behandla skrivaren med lite eller inga omsyn er langt frå over. Mengda av risiko og sårbarheit som ein skrivar utgjer for kontorområdet kan ikkje lenger takast for gitt. Det er no essensielt å sikre skrivaren. Det er like viktig som å sikre alle andre einingar innanfor kontorområdet. Å velje å sikre skrivaren din er ei klok avgjerd du ikkje vil angre på å ha tatt.